"> Home - Scorpion English Club

Listening Skills

Xem và tập nói theo video có phụ đề tiếng Anh là cách luyện nghe nói rất tốt, hãy chọn một nôi dung phù hợp và bắt đầu ngay bây giờ. “Đây là video demo” để xem với màn hình …

Đọc tiếp

Improving Lives Through Learning

24 Th5

Landmark of the world (Ha Long Bay )

In all of the world like Viet Nam, It is has many beautiful place that we can visit, But my favourite place i like to  visit is Ha Long Bay. Ha Long Bay is beautiful and nice. If you go there, …

Scorpion English Club 2020