Bãi Camp chân đập thủy điện Thoong Cót 2. Trùng Khánh, Cao Bằng.

Tọa độ bản đồ

Địa điểm do bác Trần Quang Tú chia sẻ. Vị trí tại chân đập thủy điện Thoong Cót 2. xã Chí Viễn, Trùng Khánh Cao Bằng.