Lớp CafeTalk Online

Giống lớp CafeTalk truyền thống của, nhưng được dạy trên mạng để các em đã và muốn tham gia câu lạc bộ mà điều kiện thời gian hoặc vị trí không thuận lợi có thể tham gia. Với các em …

Our solar system

Our solar system is over 4 billion years old. Our solar system is made up of 8 planets, five dwarf planets, and one asteroid belt. It also contains moons, comets, and meteoroids.    The Sun: The Sun is the center of Our …