Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập hai trường mới

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản lý và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại hai khoa tương ứng.

Quyết định thành lập hai trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Lê Quân ký ngày 1/12. Tên tiếng Anh của Trường Quốc tế sẽ là VNU – Trường Quốc tế (VNU – IS) và Trường Quản lý và Kinh doanh sẽ là Trường Kinh doanh và Quản lý VNU – Hanoi (VNU – HSB).

Theo quyết định, hai trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học; chi thường xuyên và đầu tư tự bảo đảm, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành; quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.

Tòa nhà Trường Quản lý và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: ĐHQGHN

Như vậy, hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 trường đại học thành viên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập và 2 trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập; 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị sự nghiệp.

Tám trường đại học thành viên gồm: Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Sư phạm, Ngoại ngữ, Kinh tế, Việt Nhật và Y khoa. Trong đó, Trường Đại học Y Dược mới được thành lập vào tháng 10/2020.

Hai trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập là Trường Quốc tế và Trường Quản lý và Kinh doanh. Hai khoa còn lại là Luật và Khoa học liên ngành. Các trường, khoa và trường đại học thành viên này có tuyển sinh đại học.

Việc thành lập hai trường mới trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp và phát triển các khoa trực thuộc giúp sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực từ lợi thế của mô hình trường đại học cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của trường, theo Đại học Quốc gia TP. , Hà Nội. có điều kiện thu hút nguồn nhân lực và tài chính từ bên ngoài.

Các trường đại học được thành lập cũng góp phần hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu đổi mới trên cơ sở phát triển những hạt nhân có năng lực để thực hiện tốt chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác. hội nhập và hội nhập quốc tế, đặc biệt là tự chủ về tài chính.

Trường Quốc tế, tiền thân của Trường Quốc tế, được thành lập ngày 24 tháng 7 năm 2002. Khoa Quản lý và Kinh doanh, tiền thân của Khoa Quản lý và Kinh doanh, được thành lập ngày 13/7/1995.

Duong Tam