Kỹ năng sống, sinh tồn

Giới thiệu, chia sẻ các kỹ năng, kỹ thuật sinh tồn dành cho việc chuẩn bị các chuyến đi được chu đáo an toàn.

Trek rừng Cây Đa Pánh Cú – dỡ sắn, hái cam Cao Phong tại bản Giang Mỗ (12/11/22)