Kỹ năng sống, sinh tồn

Giới thiệu, chia sẻ các kỹ năng, kỹ thuật sinh tồn dành cho việc chuẩn bị các chuyến đi được chu đáo an toàn.

Những trang bị tối thiểu để ngủ lều qua đêm ngoài thiên nhiên.