Kỹ năng sống, sinh tồn

Giới thiệu, chia sẻ các kỹ năng, kỹ thuật sinh tồn dành cho việc chuẩn bị các chuyến đi được chu đáo an toàn.

“Tôi tin rằng tự học tập là phương pháp giáo dục tốt nhất”