Thư viện hình ảnh, video

Album video, hình ảnh của câu lạc bộ

Gặt lúa ở Mai Đình – Sóc Sơn Oct 2021