Primary Key Vocabulary 2 – Học trực tuyến

Với 2950 từ mới, học sinh cần chuẩn bị một sự kiên trì khi bắt đầu bài học này. Bài học dài kèm theo độ khó nâng cao hơn đáng kể so với học phần “Primary Key Vocabulary 1“. Học phần này phù hợp với học sinh cuối cấp một cho tới giữa cấp hai, tùy theo trình độ thực tế của từng bạn.

Tham gia khóa học này ở đây: Học Trực Tuyến | Scorpion English

%d bloggers like this: