Primary Key Vocabulary 3 – Học trực tuyến

Học phần này phù hợp với học sinh cấp một cho tới giữa cấp hai, tùy theo trình độ thực tế của từng bạn. Bạn lưu ý làm đầy đủ các “Study Mode” cho mỗi từ. Có thể bạn cần sử dụng từ điển để tra các từ mới và câu giải nghĩa.

Tham gia khóa học này ở đây: Học Trực Tuyến | Scorpion English

%d bloggers like this: