Tag Archives: Bệnh nhân Covid-19

Học sinh mang bình dưỡng khí đến nhà F0.