Tag Archives: Học viện cảnh sát nhân dân

Trường An toàn Công cộng Thông báo Kết quả Kỳ thi Đầu vào, Tăng hạn ngạch