Tag Archives: trạm ATM oxy

Học sinh mang bình dưỡng khí đến nhà F0.