Kinh nghiệm học tập

Góc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập môn tiếng Anh dành cho trẻ em. Các thông tin về các kỳ thi, chứng chỉ ngoại ngữ và các chương trình ngoại khóa.

Về vấn đề phiên âm tên riêng nước ngoài trong văn bản